Indien de vergadering voor een notaris

van de bevoegde rechtbank van koophandel. In bepaalde gevallen moet een uittreksel of een mededeling in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd worden. 422. Worden de notulen niet door een notaris opgemaakt, dan worden ze bewaard op de geld lenen maatschappelijke zetel van de vennootschap. . . . (maatschappelijke naam)NV/BVBA/CVBAte . . . (maatschappelijke zetel)RPR . . . (ondernemingsnummer of nummer rechtspersonenregister)NOTULENvan de jaarvergadering van de aandeelhouders/vennoten, gehouden op . . . (datum) in de maatschappelijke zetel.

Het bureauDe vergadering wordt geopend om . . . uur onder het voorzitterschap van . . . (naam, voornaam). Die als secretaris aanwijst: . . . (naam, voornaam). De vergadering wijst als stemopnemer(s) aan: . .

. (naam, voornaam). Samenstelling van de vergaderingDe vergadering bestaat uit de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders/ vennoten van wie de naam, voornamen, beroep, woonplaats of: geld nodig naam en maat-schappelijke zetel voor vennootschappen in de aanwezigheidslijst zijn opgenomen die bij het bureau is neergelegd. Die aanwezigheidslijst vermeldt ook het aantal aandelen dat elke aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouder/vennoot volgens eigen verklaring bezit.

De voorzitter stelt vast dat het bestuursorgaan/de zaakvoerder(s) aanwezig is/zijn. (In voorkomend geval:) De voorzitter stelt vast dat de commissaris aanwezig is. De vermelde aanwezigheidslijst werd medeondertekend door de leden van het bu¬reau die de lijst als juist erkennen. Ze zal als bijlage aan de huidige notulen gehecht worden, samen met de volmachten van de vertegenwoordigde personen.

UiteenzettingDe voorzitter zet uiteen wat volgt:I. Deze vergadering werd bijeengeroepen om over de volgende agenda te beraad¬slagen :1. Voorstelling van het jaarverslag. 2. Voorstelling controleverslag van de commissaris. 3. Goedkeuring van de jaarrekening. 4. Vaststelling van het resultaat van het boekjaar en goedkeuring van de bestem¬ming van het resultaat. 5. Verslag bij aanmerkelijke verliezen.

Kwijting van de zaakvoerder(s)/bestuurder(s)/commissaris(sen). 7. Goedkeuring van de vergoeding van de zaakvoeraer(s)/bestuurder(s). 8. Bepaling/aanpassing van de bevoegdheid van de zaakvoerder(s)/bestuurder(s). 9. Bestuurder(s)/zaakvoerder(s):-  benoeming;-         herbenoeming;-   bezoldiging;-     ontslag. 10. Overige agendapunten. 11. Diversen. II. Vermits alle.