geld lenen door een akte van bekendheid

Overlijdt een vennoot van een CVBA of CVOA, dan hebben zijn erfgenamen niet zonder meer het recht om in die hoedanigheid aan de algemene vergadering deel te nemen. Worden ze in de statuten met name genoemd of behoren ze tot een statutaire categorie aan wie de aandelen mogen overgedragen worden èn verkrijgen ze daarenboven de instemming van het orgaan dat bevoegd is om over de toetreding te beslissen, dan kun¬nen ze vennoot worden in de coöperatieve vennootschap en alle rechten verbonden aan de aandelen uitoefenen. 254. Zijn de aandelen eigendom van een andere vennootschap, dan zal een vertegen-woordiger van die vennootschap aan de algemene vergadering deelnemen (meestal zijn dit de bestuurders/zaakvoerders). B. Aandelen in onverdeeldheid255. De wet voorziet uitdrukkelijk dat, indien een aandeel aan verschillende eigenaars toebehoort, de vennootschap het recht leningen heeft om de rechten (stemrecht, dividendrecht) die aan dat aandeel verbonden zijn, te schorsen. Deze schorsing lening duurt voort zolang er één persoon als eigenaar van dat aandeel wordt aangewezen.

C. Vruchtgebruik van aandeien256. De naakte eigenaar en de vruchtgebruiker kunnen zich samen op de algemene vergadering aanbieden om gezamenlijk het stemrecht uit te oefenen of kunnen gezamen-lijk één volmachtdrager gelasten hen te vertegenwoordigen. 257. Raken vruchtgebruiker en naakte eigenaar het niet eens omtrent de gezamenlijke uitoefening van de rechten verbonden aan hun aandelen, dan vindt men geen wettelijke bepaling die een dergelijke situatie regelt. 258. Ook de rechtsleer biedt geen zekerheid, onderscheiden stellingen worden ingeno-men:stemrecht wordt toegewezen aan de vruchtgebruiker;^ VoorbeeldIndien het beslissingen betreft m. b. t. het genot van de aandelen (b.